مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: امیرخسرو مدیرشهلا, میرسجاد سیدموسوی, رضاقلی وحیدی
کلیدواژه ها : نظام پيشنهادها - مدیریَت مشاركتي - مقبولیت
: 13089
: 1
: 0
ایندکس شده در :
مقدمه : نظام پيشنهادها يک نظام مدون براى به کارگيرى ايده ها ی کارکنان و بهبود فعاليت هاى سازمانى است. نظام ارایه ی پيشنهادها به دليل برخى خصوصيات و مزيت هاى ذاتى آن، در حال حاضر يکى ازمناسب ترين،مطمئنترين و قابل دسترسترين برنامههاى مشارکتجو در کشورمان به شمار مىآيد. با اجراى نظام مدیریَت مشارکتى انگيزه ی بهبود وتحول در همه افراد سازمان فراگير مى شود و عملکرد کارکنان و ادارات دولتى بهبود مى يابد. این پژوهش با هدف ارزیابی مقبولیت نظام پیشنهادها و تاثیر اجرای یک ساله ی آن در دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام گرفت. روش برررسی: اين پژوهش يک مطالعه ی مقطعى -توصيفى ، مداخله اى و کاربردى بود که در دانشگاه علوم پزشکى تبريز انجام گرفت .در اين مطالعه ابتدا نظام پيشنهادها و اساسنامه اجرايى آن بر اساس مطالعه متون علمى و استفاده از تجربيات سازمانهاى مختلف طراحى شد سپس اين نظام به صورت پايلوت به مدت يکسال اجرا شد ، در خاتمه نتايج مداخله بر اساس جمع آورى و تحليل تعداد پيشنهادهای رسیده و پذيرفته شده استخراج گردید سپس با با استفاده از ابزار پرسشنامه خود ساخته که روايى و پايايى آن مورد تاييد قرار گرفته بود نظر کليه مديران و کارشناسان درگير دراين مداخله در مورد تاثیر اجراى نظام پيشنهادها ، جمع آوری و اطلاعات به دست آمد؛و با استفاده از نرم افزار SPSSو Access جمع بندی و تجزیه و تحلیل شد . يافته ها : نتايج حاصل از يک سال فعاليت اين شورا ، نشان مى دهد که سرانه ی پيشنهاد در دانشگاه علوم پزشکى تبريز 45/0 و درصد پيشنهادهای پذيرفته شده 7/15درصد کل پيشنهادهای ارسالى و درصد پيشنهادهای اجرا شده 21 درصد پيشنهادهاى مصوب است که نسبت به سازمان هاى مشابه استقبال ضعيفى را نشان مى دهد . اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه هاى نظر سنجى از مديران و کارشناسان نشان مى دهد که پيشنهادهاى واصله به شوراى پذيرش و بررسى پيشنهادهاى دانشگاه می تواند باعث صرفه جويى در زمان انجام امور و همچنین صرفه جويى در منابع شود(p value 0/99)..همچنين اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه هاى نظر سنجى از مديران و کارشناسان نشان می دهد که پيشنهادهاى واصله در بهبود روش هاى انجام کار و همچنین بهبود روابط و مناسبات سازمانى و انسانى تاثير گذارنبوده است(p value 0/99). نتيجه گيرى : با توجه به نتايج به دست آمده از اين |پژوهش و مقايسه با نتايج به دست آمده در ساير سازمان ها مى توان نتيجه گيرى کردکه گرچه اجراى نظام پيشنهادها در سازمان ها ضرورى ست ليکن تغيير فرهنگ سازمانى و ایجاد محیط مناسب در سازمان قبل از اجراى آن نبايد ناديده گرفته شود بهترين راه براى اجراى موفق اين شيوه ی توسعه سازمانى و افزايش آگاهى مديران و کارکنان در مورد مزاياى اين شيوه ی مدیریَتى است.
نویسندگان: معصومه قلی زاده, محمد رضا نریمانی, سمانه وکیلی
کلیدواژه ها : طرح پزشک خانواده - ازیابی پزشک خانواده - سیستم ارجاع
: 16338
: 181
: 0
ایندکس شده در :
مقدمه: با توجه به اجرای طرح پزشک خانواده در کشور هدف این پژوهش ارزیابی نقاط ضعف و قوت طرح در شهرستان مراغه، می¬باشد.مواد و روش¬ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی و مقطعی بوده و جامعه آماری این پژوهش را جمعیت تحت پوشش، پزشکان خانواده، مدیران و کارکنان مراکز بهداشتی درمانی تشکیل میدادند. تعداد نمونه مدیران و کارکنان، برابر با کل جامعه آماری بود، و حجم نمونهی جمعیت، 375 نفر بود. روش جمعآوری دادهها، پرسش¬نامه و فرم جمعآوری دادهها بود که روایی و پایایی آن¬ها قبل از شروع مطالعه مورد تأیید قرار گرفت. نتایج: حدود 97 درصد از جمعیت، از اجرای طرح پزشک خانواده مطلع بوده، 6/97 درصد آن¬ها حداقل یک بار به پزشک خانواده مراجعه کرده بودند و 8/96 درصد آنان، دفترچه بیمه خدمات درمانی دریافت کرده بودند. نقاط قوت بارز طرح پزشک خانواده شامل: تشکیل پرونده سلامت، مراقبت بهتر و مؤثرتر از مادران باردار و کودکان زیر 6 سال، دسترسی آسان روستاییان به پزشک و دارو، کاهش هزینههای درمان بود و از نقاط ضعف عمده آن، می¬توان به مراجعات بیش از حد و ازدحام بیماران در خانههای بهداشت، عدم تأمین شغلی برای کارکنان، پرداخت نشدن به موقع حقوق و مزایای اعضای تیم سلامت، محدود بودن زمان دسترسی به پزشک خانواده در روستا اشاره نمود.نتیجه¬گیری: براساس یافته¬های این تحقیق پیشنهادهای زیر، به¬منظور رفع نقاط ضعف و بهبود کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی بیماران، مطرح میشود: تشکیل پرونده سلامت الکترونیکی برای جمعیت تحت پوشش، ایجاد انگیزه و توجیه پزشکان متخصص در نحوه برخورد با بیماران ارجاعی، باز تعریف دقیق جمعیت تحت پوشش، حل مشکلات معیشتی اعضای تیم سلامت، و پرداخت به موقع حقوق و مزایای آنان.